คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. จัดทำโครงการบริการสุขภาพโคนม เรื่อง เต้านมอักเสบในฟาร์มโคนม แก่สมาชิกของสหกรณ์โคนมแม่ออน ณ ศูนย์เวชศาสตร์ชันสูตรและนวัตกรรมด้านสุขภาพสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. และสหกรณ์โคนมแม่ออน จำกัด ระหว่างวันที่ 23 กุมภาพันธ์ – 8 มีนาคม 2567

12 มีนาคม 2567

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและผลผลิตน้ำนมโค หน่วยบริการวิชาการสัตวแพทย์เพื่อสังคม นำโดย ผศ.ดร.น.สพ.ขวัญชาย เครือสุคนธ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและผลผลิตน้ำนมโค ร่วมกับ โรงพยาบาลสัตว์แม่ออน โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดทำโครงการบริการสุขภาพโคนม เรื่อง เต้านมอักเสบในฟาร์มโคนม ระหว่างวันที่ 23 กุมภาพันธ์ – 8 มีนาคม 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เรื่องเชื้อก่อโรคเต้านมอักเสบแก่กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม ซึ่งเป็นสมาชิกของสหกรณ์โคนมแม่ออน จำกัด จำนวน 30 ฟาร์ม โดยเป็นการช่วยบริหารจัดการ ป้องกัน แก้ไขปัญหาด้านสุขภาพ เฝ้าระวังควบคุมป้องกันโรค ส่งเสริมการผลิต และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อสร้างความยั่งยืนสู่ชุมชน โดยแบ่งการดำเนินการให้บริการเป็น 2 ส่วน คือ

1. ระหว่างวันที่ 23 กุมภาพันธ์ - วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2567 บริการตรวจตัวอย่างน้ำนมโค จากฟาร์มสมาชิกสหกรณ์ จำนวน 80 ตัวอย่าง โดยส่งตรวจ ณ ศูนย์เวชศาสตร์ชันสูตรและนวัตกรรมด้านสุขภาพสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2. วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2567 แจ้งผลตรวจและจัดการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเชื้อก่อโรคเต้านมอักเสบให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจำนวนกว่า 30 ราย ณ ห้องประชุมสหกรณ์โคนมแม่ออน จำกัด จ.เชียงใหม่
แกลลอรี่