อบรมพัฒนาทักษะ หลักสูตรหลักคิดเพื่อการสื่อสารและประสานงาน (Collaborative Mindset & Communication)

28 กันยายน 2564

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564 สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล ได้จัดอบรมพัฒนาทักษะ หลักสูตรหลักคิดเพื่อการสื่อสารและประสานงาน (Collaborative Mindset & Communication) ภายใต้โครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่เพื่อสร้างกำลังคนที่มีสมรรถนะสูงสำหรับอุตสาหกรรม New Growth Engine ตามนโยบาย Thailand 4.0 และการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย
แกลลอรี่