วิศวฯ มช. รับทุนจาก EU ร่วมขบวนการ SWAP พร้อมดำเนินโครงการส่งต่อองค์ความรู้เพื่อกำจัดของเสีย และขยะมูลฝอย

11 มิถุนายน 2564

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ภาควิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาลย์ ชัยชนะ รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และวิเทศสัมพันธ์ ร่วมกับ Hamburg University of Technology, Germany รวมถึงมหาวิทยาลัยในยุโรป (Greece & Italy) รวมถึงมหาวิทยาลัยในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ เวียดนาม และกัมพูชา ได้รับทุนจาก Erasmus (EU) เพื่อดำเนินโครงการ Sustainable solid WAste management and Policies: SWAP เนื่องจากการเติบโตของระบบเศรษฐกิจ และสังคมโลกขยายขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงต้องได้รับการปรับปรุงการจัดการกำจัด ของเสียที่เพิ่มจำนวนขึ้น ทั้งยังต้องเพิ่มทั้งประสิทธิภาพ รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจัดการขยะมูลฝอย


โครงการดังกล่าว ใช้วิธีการสร้างขีดความสามารถในระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน โดยการพัฒนาหลักสูตร เฉพาะทาง ตลอดจนโปรแกรมการฝึกอบรมที่มีธรรมาภิบาลที่ยั่งยืน ปลูกฝังผู้เชี่ยวชาญในอนาคต แนะนำผลิตภัณฑ์ ด้านวิชาการและด้านเทคนิคและอาชีวศึกษาและการฝึกอบรม (TVET) ใหม่ ๆ ให้กับครูและผู้ฝึกสอนโดยเน้นย้ำเรื่องการจัดการขยะเป็นเป้าหมายหลัก ภายใต้ประเด็นความเสี่ยงด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม กระบวนการหน่วยบำบัดของเสีย การฝังกลบ: การควบคุมการปล่อยมลพิษบนดินน้ำและอากาศ และเศรษฐกิจหมุนเวียน
นอกจากนี้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับโอกาสพร้อมได้รับประสบการณ์อย่างเป็นรูปธรรม ใช้งานได้จริง ในศูนย์ฝึกอบรมที่จัดตั้งขึ้นโดยโครงการ SWAP ภายใต้การควบคุมดูแลของหน่วยงานท้องถิ่น รวมถึงมหาวิทยาลัย ผู้ให้บริการฝึกอบรม แม้กระทั่งผู้ประกอบกการที่ให้ความร่วมมือ ทั้งนี้ สามารถเข้าถึงการศึกษาทั้งหมดด้วย OpenOnlineLearningManagementSystem - OOLMS หรือ E-Learning ผู้สนใจดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ https://www.swap-eplus.org/
ข้อมูลโดย : https://eng.cmu.ac.th/?p=26329
แกลลอรี่