ประกาศผลการคัดเลือกตำแหน่งเลขานุการคณะอุตสาหกรรมเกษตร

12 กรกฎาคม 2565

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

ประกาศผลการคัดเลือกตำแหน่งเลขานุการคณะอุตสาหกรรมเกษตร