บ้านสีแสด มช. เสริมสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้เพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ (Knowledge Management to Organization Excellence)

1 มีนาคม 2567

คณะพยาบาลศาสตร์


รองศาสตราจารย์ ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์ รองคณบดีด้านบริหารทรัพยากรบุคคลและการจัดการความรู้ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการการเสริมสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้เพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ (Knowledge Management to Organization Excellence) สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน จัดโดย คณะทำงานจัดการความรู้ในองค์กร กิจกรรมประกอบด้วย ช่วงเช้าเป็นการบรรยายพิเศษ เรื่อง "การนำกลยุทธ์การบริหารงาน KAIZEN มาใช้ในกระบวนการปฎิบัติงาน" ซึ่งได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ ธีรานุพัฒนา รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากร และ ช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำเสนอกระบวนการค้นหาปัญหา วิธีคิด และออกแบบแนวทางการแก้ปัญหา ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช อาคาร 1 เมื่อวันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2567

แกลลอรี่