งานประชุมนานาชาติ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก “Chiang Mai Creative Cities Network Forum 2021”

9 เมษายน 2564

สถาบันวิจัยสังคม

โครงการนครเชียงใหม่เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ ด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านขององค์การยูเนสโก จัดงานประชุมนานาชาติ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก “Chiang Mai Creative Cities Network Forum 2021” ระหว่าง 9 – 10 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมนิมมาน คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โครงการวันนิมมาน จังหวัดเชียงใหม่  เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมนิมมาน คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โครงการวันนิมมาน จังหวัดเชียงใหม่

สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ องค์การบริการส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก้ในประเทศไทย (TCCN) จัดงานประชุมนานาชาติ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก “Chiang Mai Creative Cities Network Forum 2021”  โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หัวหน้าโครงการนครเชียงใหม่เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ ด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านขององค์การยูเนสโก กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมพิธีเปิดงานและรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน กล่าวแนวทางการดำเนินงาน โดย นางวิภาวัลย์ วรพุฒิพงค์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  และได้รับเกียรติกล่าวเปิดการประชุม โดย นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

พร้อมกับแขกผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมงาน อาทิ
พระครูโสภณกิตติวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดเกาะกลาง
นางสุริยพันธ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา
นายชัยณรงค์ วงศ์ใหญ่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน
นายชูชีพ พงษ์ไชย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี
และผู้เข้าร่วมงานในภาคส่วนต่างจากกรุงเทพมหานคร จังหวัดภูเก็ต จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดเชียงราย จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดสุโขทัย จังหวัดสงขลา และจังหวัดเชียงใหม่

งานประชุมนานาชาติเชียงใหม่เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ (Chiang Mai Creative Cities Network Forum 2021) จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก ร่วมหาแนวทางการดำเนินงานร่วมกันระหว่างเมืองสมาชิกขององค์การยูเนสโกในประเทศไทย (TCCN) ประกอบไปด้วย จังหวัดภูเก็ต จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดสุโขทัย และกรุงเทพมหานคร เพื่อเพิ่มศักยภาพของกลุ่มสมาชิก เมืองสร้างสรรค์ของประเทศไทย เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนร่วมกันข้ามศาสตร์อย่างบูรณาการ (Cross network) และเปิดพื้นที่สำหรับการนำเสนอเมืองในประเทศไทย ที่มีความสนใจเข้าร่วมเป็นสมาชิกเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก อาทิ จังหวัดน่าน จังหวัดเชียงราย จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดเลย และจังหวัดชลบุรี เพื่อแสดงศักยภาพของเมืองในการขับเคลื่อนเป็นสมาชิกเมืองสร้างสรรค์ขององค์การ ยูเนสโกในแต่ละสาขาตามความโดดเด่นของเมืองที่มีฐานทางด้านวัฒนธรรม รวมถึงการแลกเปลี่ยนร่วมกับสมาชิกเมืองสร้างสรรค์ในต่างประเทศทั้ง 7 สาขาได้แก่ ด้านอาหาร (Gastronomy) ด้านการออกแบบ (Design) ด้านวรรณกรรม (Literature) ด้านดนตรี (Music) ด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน (Crafts and Folk Art) ด้านภาพยนตร์ (Films) และด้านสื่อศิลปะ (Media Art) ที่จะแบ่งปันกระบวนการทำงานของแต่ละเมืองและผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาด COVID - 19 เพื่อเสนอแนะและแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนา ร่วมกันเพื่อเกิดเป็นกิจกรรมบูรณาการสร้างสรรค์ระดับชาติ และระดับนานาชาติต่อไป

งานประชุมนานาชาติ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก “Chiang Mai Creative Cities Network Forum 2021” มีกำหนดจัดงานในระหว่าง 9 – 10 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมนิมมาน คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โครงการวันนิมมาน จังหวัดเชียงใหม่
แกลลอรี่