งานแถลงข่าว "ความร่วมมือการรักษาแหล่งมรดกเชียงใหม่" ภายใต้โครงการขับเคลื่อนเมืองเชียงใหม่สู่เมืองมรดกโลก

26 กุมภาพันธ์ 2563

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ ศรีสุวรรณ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการขับเคลื่อนเมืองเชียงใหม่สู่เมืองมรดกโลก เพื่อร่วมเป็นเครือข่ายในการอนุรักษ์พัฒนาเมือง สิ่งแวดล้อม และการขับเคลื่อนมรดกโลก โดยมีสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นคณะทำงานหลักในการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนเมืองเชียงใหม่สู่เมืองมรดกโลก

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ท่านผู้หญิง สิริกิติยา เจนเซน ที่ปรึกษาโครงการ, นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่, นายเฉลิมศักดิ์ สุรนันท์ เลขานุการนายกองค์การบริการส่วนจังหวัดเชียงใหม่, นายทัศนัย บุรณุปกรณ์ นายกเทศบาลนครเชียงใหม่, รศ.โรม จิรานุกรม รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ รศ.ดร.วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์ หัวหน้าคณะทำงานฯ และผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกันแถลงข่าว และเซ็นสัญญาความร่วมมือ ภาคีเครือข่ายสถาบันการศึกษาและหน่วยงานร่วมภาครัฐ 17 สถาบัน ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดยมีรายชื่อภาคีเครือข่ายสถาบันการศึกษาและหน่วยงานร่วมภาครัฐ 17 หน่วยงาน ที่ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการขับเคลื่อนเมืองเชียงใหม่สู่เมืองมรดกโลก เพื่อร่วมเป็นเครือข่ายในการอนุรักษ์พัฒนาเมือง สิ่งแวดล้อม และการขับเคลื่อนมรดกโลก ดังนี้

1.องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
2.เทศบาลนครเชียงใหม่
3.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16
4.สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่
5.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่
6.คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่
7.คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ (ธ)
8.มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
9.มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
10.สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
11.คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
12.คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
13.คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยแม่โจ้
14.คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี
15.สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
16.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
17.คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
แกลลอรี่