ร้อยรักรวมใจ สายใยผูกพัน ประจำปี 2562

20 กันยายน 2562

คณะมนุษยศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดพิธีแสดงมุฑิตาจิตแด่ผู้เกษียนอายุราชการ อายุงาน ร้อยรักรวมใจ สายใยผูกพัน ประจำปี 2562 โดยมี อาจารย์อนัญญา รัตนประเสริฐผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคลและกิจการพิเศษ เป็นผู้กล่าวรายงาน รองศาสตราจารย์ ดร.ประภา สุขเกษม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ เป็นประธานกล่าวแสดงมุฑิตาจิตแก่ผู้เกษียน ทั้ง 6 ท่าน ได้แก่
1. รองศาสตราจารย์ ดร.สรัญญา เศวตมาลย์ (ภาควิชาภาษาอังกฤษ)
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรเชษฐ์ ครัดทัพ (ภาควิชาภาษาอังกฤษ)
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงศรี วิชัยดิษฐ (ภาควิชาภาษาอังกฤษ)
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราณี วงศ์จำรัส (ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์)
5. รองศาสตราจารย์จารุณี วงศ์ละคร (ภาควิชาปรัชญาและศาสนา)
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา สโรบล (ภาควิชามนุษยสัมพันธ์)
ในงานมีการแสดงจากภาควิชาต่างๆ ดังนี้
-การแสดงละครใน(ผู้ชาย) เรื่อง อิเหนา ตอนสังคามาระตาแต่งถ้ำ โดย ผู้ช่วยศาสตรจารย์จิรวุฒิ ชัยเพชร สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ภาควิชาภาษาตะวันออก
-ดนตรี นักร้องประสานเสียงจากนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์
-การแสดงบรรเลงกลองสะพายแบบเกาหลี ซอลจังกู โดย Mr.ซน โมอา จากสาขาวิชาภาษาเกาหลี ภาควิชาภาษาตะวันออก
-การแสดง ฟ้อนมุฑิตากษิณาลัย จาก นักศึกษาภาควิชาปรัชญาและศาสนา
ทั้งนี้บรรยากาศในงานเป็นไปอย่างอบอุ่น เวทีและฉากถ่ายภาพอันสวยงาม จัดโดยสาขาวิชาบ้านและชุมชน ภาควิชามนุษยสัมพันธ์ เมื่อวันพุธที่ 18 กันยายน 2562 ณ ลานเอนกประสงค์ ชั้น 1 อาคาร HB7 คณะมนุษยศาสตร์ 
แกลลอรี่