นักศึกษาระดับบัญฑิตศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีมาก ปีการศึกษา 2564

25 มกราคม 2565

คณะเทคนิคการแพทย์

ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสิรฐ คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาระดับบัญฑิตศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีมาก ในพิธีมอบรางวัลปริญญานิพนธ์ ดีเด่น/ดีมาก ปีการศึกษา 2564 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 57 ปี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันจันทร์ที่ 24 มกราคม 2565

โดยในปีนี้ นายพีรพัฒน์ รองสนาม รหัสประจำตัวนักศึกษา 591131003 นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีมาก สายวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2564 จากวิทยานิพนธ์ เรื่อง “ความชุกและปัจจัยเสี่ยงของการมีเชื้อสแตฟฟิโลคอคคัส ออเรียสที่ดื้อต่อยาเมทิซิลลินในบุคลากรที่ทำงานเกี่ยวกับการผลิตสุกรในจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน ประเทศไทย” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์ อนุกูล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

และ นางสาวทิพจุฑา พัฒน์เรืองเดช รหัสประจำตัวนักศึกษา 611131007 นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาศาสตร์รังสีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีมาก ระดับปริญญาโท สายวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2564 จากวิทยานิพนธ์ เรื่อง "การเพิ่มความเปรียบต่างภาพเอ็มอาร์ไอของตับที่มีรอยโรคก่อนเป็นมะเร็งในหนูโดยใช้อนุภาคนาโนเหล็ก-แทนนิก" โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมชัย ปิละพงค์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
 
แกลลอรี่