คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMUBS) จัดอบรมคณาจารย์อัพเดทเทคโนโลยี “Chat GPT 4.0” พร้อมนำเทรนด์ ประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนภายในคณะฯ

21 กุมภาพันธ์ 2567

คณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMUBS) จัดอบรมอัพเดทเทรนด์เทคโนโลยี เรื่อง “Chat GPT 4.0” แก่คณาจารย์ภายในคณะฯ ณ ห้องปฏิบัติการณ์คอมพิวเตอร์ 1 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับการเรียนสอนให้ก้าวทันสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงของโลกดิจิทัล โดยเชิญ รศ.ดร.สิริวุฒิ บูรณพิร ผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้เทคโนโลยีและเป็นหนึ่งในอาจารย์ประจำภาควิชาการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ แนะนำเทคโนโลยี การใช้งาน พร้อมแบ่งปันประสบการณ์แก่คณาจารย์ภายในคณะ เพื่อร่วมกันยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนของคณะให้มีประสิทธิภาพและทันกระแสสังคมโลกอยู่เสมอ

สำหรับ Chat GPT ย่อมาจาก Generative Pre-trained Transformer เป็นโมเดลภาษาปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูง ซึ่งพัฒนาโดยบริษัท OpenAI ทำงานด้วยโครงข่ายประสาทเทียมขนาดใหญ่ เปรียบเสมือนสมองกลที่ได้รับการฝึกให้ทำความเข้าใจและตอบข้อความได้คล้ายกับมนุษย์ โดยการวิเคราะห์คำสั่งผ่านตัวอักษรและตอบกลับด้วยคำตอบที่ใกล้เคียงและเหมาะสมกับสถานการณ์นั้นๆ ซึ่ง Chat GPT นับเป็นเทคโนโลยี AI ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เพราะมีความสามารถหลากหลาย สามารถนำเข้าไปประยุกต์ใช้ได้กับหลากหลายวงการ ไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษา อย่างเช่น ช่วยตรวจการบ้าน ติวหนังสือ เรียนภาษา ช่วยทำงานวิจัย การเตรียมตัวสอบ การระดมความคิด การแก้โจทย์คณิตศาสตร์ ด้านธุรกิจอุตสาหกรรม ด้านข้อมูลกฎหมาย ฯลฯ
ข้อมูลโดย : หน่วยสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ
แกลลอรี่