วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีการจัดโครงการสัมมนาวันคณะกรรมการอำนวยการพบบุคลากรของวิทยาลัยฯ

9 กุมภาพันธ์ 2565

วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีการจัดโครงการสัมมนาวันคณะกรรมการอำนวยการพบบุคลากรของวิทยาลัยฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรภายในได้รับฟังข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการอำนวยการ สำหรับเตรียมความพร้อมในการรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2564 และเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมและสร้างความสามัคคีแก่บุคลากร ทั้งนี้วิทยาลัยฯ ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการอำนวยการ อันได้แก่ รศ.นพ.อำนาจ อยู่สุข รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดร.วิชาญ ศิริชัยเอกวัฒน์ ศาสตราจารย์.ดร.ชุมพร ปัจจุสานนท์ คุณพจมาน ภาษวัธน์ และคุณนพพร เทพสิทธา มาให้ความรู้ในโครงการดังกล่าว
แกลลอรี่