ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกผู้เช่าสถานที่หน้าหอพักนักศึกษาพยาบาล 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มช.

28 กันยายน 2566

คณะพยาบาลศาสตร์


ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกผู้เช่าสถานที่หน้าหอพักนักศึกษาพยาบาล 1
คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2567
.
ตามประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ ลงวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2566 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกผู้เช่าสถานที่หน้าหอพักนักศึกษาพยาบาล 1 คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีการสัมภาษณ์ ในวันอังคารที่ 26 กันยายน 2566 เวลา 09.00 - 11.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นั้น
.
บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้เช่าดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ผลปรากฎดังนี้
.
ลำดับที่ 1 นางสาวคุณวนิช คงวิไลวรรณ

ทั้งนี้ ให้ผู้ได้รับการคัดเลือก ลำดับที่ 1 มารายงานตัว เพื่อทำสัญญาการเช่าพื้นที่ ณ หอพักนักศึกษาพยาบาล 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศ ณ วันที่ 28  กันยายน พ.ศ.2566

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล)
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

แกลลอรี่