ต้อนรับคณะอาคันตุกะจาก Department of Nursing, School of Health Sciences, Asahi University ประเทศญี่ปุ่น

11 มกราคม 2567

คณะพยาบาลศาสตร์


ในวันพุธที่ 10 มกราคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข รองคณบดีด้านวิจัย นวัตกรรม และบูรณาการพันธกิจสากล รองศาสตราจารย์ ดร. วันเพ็ญ ทรงคำ รองคณบดีด้านพัฒนาการศึกษาปริญญาตรี และ อาจารย์ ดร.ปรียกมล ไกรกิจราษฎร์ ผู้ช่วยคณบดีด้านบูรณาการพันธกิจสากล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ Dr. Jun MIYATA, Chairman of Asahi University พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรจาก Department of Nursing, School of Health Sciences, Asahi University ประเทศญี่ปุ่น ณ ห้องประชุมวิลาวัณย์ เสนารัตน์ อาคาร 4 ในโอกาสเข้าพบปะเพื่อหารือความร่วมมือทางด้านวิชาการ ระหว่างวันที่ 10 - 11 มกราคม 2567 อาทิ โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร การทำวิจัยร่วมกันระหว่างสองสถาบัน รวมทั้งการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนด้านองค์ความรู้วิชาการในอนาคต เป็นต้น

แกลลอรี่