การประชุมหารือความร่วมมือเครือข่ายวิจัย บริการวิชาการรับใช้สังคม และการพัฒนาผังเมือง จังหวัดลำพูน

3 พฤษภาคม 2565

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ศ.ดร.ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี คณบดี พร้อมด้วย รศ.ดร.อภิโชค เลขะกุล รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผศ.ดร.อัมพิกา ชุมมัธยา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ อ.ดร.จาตุรงค์ โพคะรัตน์ศิริ อาจารย์ประจำ/หัวหน้าทีมวิจัยผังเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ทีม Lamphun city lab ได้แก่ รศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต และ คุณไชยยง รัตนอังกูร เข้าร่วมการประชุมหารือความร่วมมือเครือข่ายวิจัย บริการวิชาการรับใช้สังคม และการพัฒนาผังเมือง ร่วมกับ นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรี และคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองลำพูน ณ เทศบาลเมืองลำพูน เพื่อหารือในประเด็นแนวทางการสร้างความร่วมมือเครือข่ายวิจัย บริการวิชาการรับใช้สังคม และการพัฒนาผังเมืองลำพูนในอนาคตต่อไป

จากนั้นได้เข้าร่วมการประชุมร่วมกับ นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน และทีมผู้บริหาร ณ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน เพื่อหารือในประเด็นดังกล่าว และสร้างแนวทางความร่วมมือการพัฒนาผังเมืองลำพูนให้สอดคล้องกัน เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2565