พิธียกเสาเอกศาลพระพรหมฯ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

13 มกราคม 2563

ศูนย์การศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หริภุญไชย จังหวัดลำพูน

ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธียกเสาเอกศาลพระพรหม ศาลพระภูมิ และศาลเจ้าที่ ซึ่งประกอบพิธีพราหมณ์การขึ้นเท้าทั้ง 8 ทิศ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐ วรยศ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ การยกเสาเอกโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประโยชน์ อุนจะนำ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อให้เกิดความมีสิริมงคลแก่สถานที่ นักศึกษา บุคลากร และคณาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมทั้งเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของศูนย์การศึกษาฯ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563 ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "หริภุญไชย" จังหวัดลำพูน 
แกลลอรี่