ประกาศวิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานบริการทั่วไป (คนสวน)

30 มกราคม 2562

วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล

ประกาศวิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน)
ตำแหน่งพนักงานบริการทั่วไป (คนสวน)
----------------------------------


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ติดต่อขอรับใบสมัครและสมัครได้ที่สำนักงานวิทยาลัย ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2562 ในวันและเวลาราชการ หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ http://maritime.cmu.ac.th/ หรือติดต่อสอบถามได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 034-870-708-9