กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมการขับเคลื่อนการเสริมสร้างระบบนิเวศภาครัฐระบบเปิดและการมีส่วนร่วมอย่างมีความหมาย ในการแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5)

12 พฤษภาคม 2566

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

              รองศาสตราจารย์ ดร.วินิตา บุณโยดม รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคุณบัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ ประธาน อ.ก.พ.ร. ส่งเสริมภาครัฐระบบเปิดและการมีส่วนร่วม สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) และคณะผู้เข้าร่วมการประชุมการขับเคลื่อนการเสริมสร้างระบบนิเวศภาครัฐระบบเปิดและการมีส่วนร่วมอย่างมีความหมาย ในการแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) และการศึกษาดูงานสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของสำนักงาน ก.พ.ร. และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา ชั้น 1 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 
แกลลอรี่