คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ชรัชดา พันธุ์วิทยากูล ในการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ นักวิจัยชำนาญการพิเศษ

4 เมษายน 2567

คณะสัตวแพทยศาสตร์

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ

ดร.ชรัชดา พันธุ์วิทยากูล

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายห้องปฏิบัติการวินิจฉัยและงานถ่ายทอดเทคโนโลยี

สังกัดศูนย์เวชศาสตร์ชันสูตรและนวัตกรรมด้านสุขภาพสัตว์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ในการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ นักวิจัยชำนาญการพิเศษ สาขาวิชา 2119 ชีวเคมี

ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2567

แกลลอรี่