คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ The 4th Pan-Asian Biomedical Sciences Conference ณ ประเทศเวียดนาม

18 มกราคม 2562

คณะเทคนิคการแพทย์

ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมและร่วมพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือภายใต้บันทึกความเข้าใจ (MOU) กับมหาวิทยาลัยในเครือข่าย Asia-International Biomedical Science Consortium ในการประชุมวิชาการนานาชาติ The 4th Pan-Asian Biomedical Sciences Conference “Biomedicine in the 21st century: Insights from Asia” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ปรียานาถ วงศ์จันทร์ ร่วมเป็น Invited speaker สำหรับการบรรยายพิเศษด้าน Clinical translattion ในหัวข้อเรื่อง " Platelet crossmatching as a tool for reducing the risks of post-transfusion adverse effect in patients with anti-platelet antibodies" และมีคณาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาไปนำเสนอผลงานทางวิชาการ ระหว่างวันที่ 5-7 ธันวาคม 2561 ณ Furama Resort, Danang ประเทศเวียดนาม

การประชุมวิชาการ Pan-Asian Biomedical Sciences Conference เป็นการประชุมวิชาการที่จัดขึ้นโดย Asia-International Biomedical Science Consortium ซึ่งเป็นความร่วมมือทางวิชาการเพื่อส่งเสริมงานวิจัยและความร่วมมือในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัย 12 แห่ง ในภาคพื้น Pan-Asia Region โดยมี สมาชิกจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั้งจากประเทศไทย เวียดนาม มาเลเซีย และ ฮ่องกง เข้าร่วม ซึ่งจะผลัดกันเป็นเจ้าภาพ โดยในปี 2018 นี้ ถือเป็นการจัดงานประชุมร่วมกันเป็นครั้งที่ 4 เพื่อสนับสนุนการนำเสนอผลงานทางวิชาการของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในด้านต่างๆ ได้แก่ Clinical Translation, Traditional Medicine, Risk Assessment, Personalized Medicine, Medical Devices และ Bioinformatics รวมทั้ง เกิดความร่วมมือทางวิชาการและงานวิจัยระหว่างอาจารย์และนักศึกษาบัณฑิตศึกษาของแต่ละสถาบันอย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนการนำเสนอผลงานทางวิชาการของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในเวทีระดับนานาชาติ  
แกลลอรี่