สัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนกลยุทธ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ปี 2566 – 2569)

30 พฤษภาคม 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

งานนโยบายและแผน คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนกลยุทธ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ปี 2566 – 2569) เมื่อวันที่ 26 - 27 พฤษภาคม 2565 โดยมีคณะผู้บริหาร ตัวแทนคณาจารย์ และบุคลากร ร่วมกันวางแผน เสนอ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อให้ได้แผนกลยุทธ์ในการดำเนินงานที่มุ่งให้เกิดประสิทธิภาพและได้ประสิทธิผลสูงสุด ณ ห้อง Smart classroom E408 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
แกลลอรี่