บรรยายและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิต (GMP) ณ วิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรบ้านคลองใหม่ อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

3 กรกฎาคม 2566

วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมลพรรณ แก้วประจุ และ อาจารย์ ดร.ชลาลัย ใจแสน วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร ลงพื้นที่บรรยายและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิต (GMP) ณ วิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรบ้านคลองใหม่ อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร พร้อมกันนี้ ได้จัดทำผลิตภัณฑ์เพื่อใช้สำหรับการศึกษาอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มตรีผลาต่อไป
แกลลอรี่