การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

6 มิถุนายน 2567

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพองค์กรไปสู่ความเป็นเลิศ เพื่อรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา ทิศทางแผนการดำเนินงานของคณะฯ ให้แก่บุคลากร และกิจกรรมเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีแก่บุคลากร พร้อมการมอบรางวัลบุคลากรดีเด่นสายงานต่าง ๆ เมื่อวันที่ 4 - 5 มิถุนายน 2567 ณ โรงแรมวีรันดา ไฮ รีสอร์ท เชียงใหม่

ภายในการประชุมฯ มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนการเรียนรู้เรื่อง Upgrade your resilience at work ดำเนินการโดย ดร.ณฐวัฒน์ ล่องทอง และคุณศศิธร พยัคฆชาติ พร้อมด้วยทีมจากวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
และกิจกรรมนำเสนอและพัฒนากระบวนการทำงานโดยใช้แนวคิด lean and agile
แกลลอรี่