ศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์จับมือสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน จัดสัมมนาความร่วมมือด้านการวิจัย

27 มกราคม 2566

คณะวิทยาศาสตร์

       ศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จัดการสัมมนาความร่วมมือด้านการวิจัย ระหว่างศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์และสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.เกศรินทร์ พิมรักษา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยสิทธิ์ บรรจงประเสริฐ หัวหน้าศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์ กล่าวรายงานความเป็นมาของการจัดงาน และกล่าวต้อนรับ 

การสัมมนาในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างเครือข่ายการวิจัยด้านนวัตกรรมวัสดุร่วมกันระหว่างทั้ง 2 สถาบัน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ โดยมีนักวิจัยและบุคลากร จากสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ตลอดจนผู้บริหาร คณาจารย์ที่ทำวิจัยด้านวัสดุศาสตร์ และนักศึกษาบัณฑิตศึกษาคณะวิทยาศาสตร์เข้าร่วมการสัมมนา  เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2566 ณ ห้อง CB-1220 ชั้น 2 อาคารเคมี 1 ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 

ทั้งนี้ หนึ่งในพันธกิจหลักของศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์ คือ การผลักดันงานวิจัยและนวัตกรรมด้านวัสดุศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ ในรูปแบบงานวิจัยและนวัตกรรมขั้นแนวหน้า (Frontier research) และงานวิจัยเชิงประยุกต์ขั้นสูง (Deep Technology) ที่มีผลกระทบสูงต่อการพัฒนาประเทศ และสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ก็เป็นหนึ่งในสถาบันวิจัยชั้นนำระดับชาติที่มีความพร้อมในการพัฒนางานวิจัย โดยเฉพาะด้านพลังงานและตัวเร่งปฏิกิริยา ดังนั้น ความร่วมมือในครั้งนี้จึงเป็นโอกาสอันนี้ดีที่ทั้ง 2 สถาบัน จะได้ร่วมกันทำงาน เพื่อพัฒนาผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติต่อไป

ภายในงานมีการบรรยายในหัวข้อ
สรุปภาพรวมงานวิจัยของศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยสิทธิ์ บรรจงประเสริฐ หัวหน้าศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์
การบรรยายภาพรวมเทคนิคแสงซินโครตรอนและเทคนิค XAS & Applications on Energy Materials โดย ดร.พินิจ กิจขุนทด
บรรยายเทคนิค PES และ XPS สำหรับงานวิจัยด้านวัสดุศาสตร์ โดย ดร.ณรงค์ จันทร์เล็ก
บรรยายเทคนิค XTM สำหรับงานวิจัยด้านวัสดุศาสตร์ โดย ดร.ภัคคนนันท์ ภัควนิตย์

และกิจกรรมภาคบ่าย มีการประชุมหารือความร่วมมือการวิจัยระหว่าง สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนและ ศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิจัยต่างๆ ของนักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่