ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์เทคโนโลยีแลสิ่งแวดล้อม โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะที่ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานการประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ

30 กันยายน 2565

วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล

วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะที่ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานการประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2565 กลุ่มเครือข่ายภาคกลางตอนล่าง วันที่ 28 กันยายน 2565 ณ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี