ฝ่ายประชาสัมพันธ์และภาพลักษณ์องค์กร คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช.นำผู้แทนคณะทำงาน เข้าศึกษา ดูงานด้านการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ ณ ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

6 มิถุนายน 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย ผศ.สพ.ญ.ดร.ศิริวรรณ ตั้งยืนยง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และภาพลักษณ์องค์กร นำผู้แทนคณะทำงาน เข้าศึกษา ดูงานด้านการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ ณ ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ถนอมพร เลาหจรัสแสง ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมคณะทำงาน ให้การต้อนรับ ร่วมพูดคุยอย่างเป็นกันเอง และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แบ่งปันประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการพัฒนาการดำเนินงานของฝ่ายประชาสัมพันธ์และภาพลักษณ์องค์กรต่อไป เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2565
แกลลอรี่