ปฐมนิเทศหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) รุ่นที่ 30

14 สิงหาคม 2562

คณะบริหารธุรกิจ

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) จัดการปฐมนิเทศนักศึกษา รุ่นที่ 30 เพื่อให้นักศึกษาได้รับทราบแนวทางการศึกษาของหลักสูตร มีความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอน ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการลงทะเบียน ได้มีโอกาสพบปะผู้บริหาร คณาจารย์ อาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชาบริหารธุรกิจ และเกิดความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาชั้นปีเดียวกัน และรู้จักสนิทสนมคุ้นเคยกันในระยะเวลาอันสั้น อีกทั้งจะส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อนำไปสู่การเรียนการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุขและมีประสิทธิภาพผล ระหว่างวันที่ 4 – 7 กรกฎาคม 2562 ณ บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จังหวัดฉะเชิงเทราและ บริษัท เอส.พี.ออโตโมทีฟ โปรดักส์ จำกัด รวมทั้งร่วมกิจกรรมปลูกประการัง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 
แกลลอรี่