งานประชุมวิชาการภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มช. ประจำปี 2566

13 ธันวาคม 2566

คณะเทคนิคการแพทย์

ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานประชุมวิชาการภาควิชาเทคนิคการแพทย์ ประจำปี 2566 ในหัวข้อเรื่อง “State of The Art Technology in Medical Laboratories” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญนภา คลังสินศิริกุล รองคณบดีฯ คณะเทคนิคการแพทย์ เป็นประธานเปิดงาน การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ให้กับนักเทคนิคการแพทย์ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิรับเชิญภายนอก และคณาจารย์จากภาควิชาเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 6 - 8 ธันวาคม 2566
แกลลอรี่