โครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพการบริหารจัดการของบุคลากรสายสนับสนุน ณ ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย

28 เมษายน 2566

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คุณสุมนา ปริญญาปริวัฒน์ เลขานุการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยหัวหน้างานและบุคลากรสายสนับสนุน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย เมื่อวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2566 เวลา 13.30-16.30 น. ซึ่งได้เรียนรู้และศึกษาการบริหารจัดการพื้นที่ Co - working Space เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการบริหารจัดการพื้นที่ระบบอาคาร SAMART OFFICE ที่ทันสมัย รวมถึงมีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ที่รองรับการบริหารงานในสภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รวมทั้งเป็นการเปิดโลกทัศน์ มุมมองใหม่ๆ เกี่ยวกับด้านเทคโนโลยีในปัจจุบันที่สามารถนำแนวคิดมาประยุกต์ใช้ในการบริหารงาน
แกลลอรี่