คณบดีเข้าเยี่ยมคาราวะ Graduate School of Bioagricultural Sciences (GSBS) และ Nagoya University (NU) ประเทศญี่ปุ่น

22 ธันวาคม 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ศ.น.สพ.ดร.กรกฏ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมคาราวะ Prof. Dr. Satoru Tsuchikawa คณบดี และคณะผู้บริหาร Graduate School of Bioagricultural Sciences (GSBS), Nagoya University (NU) ประเทศญี่ปุ่น เพื่อต่อยอดความร่วมมือทั้งในด้านงานวิจัย การแลกเปลี่ยนนักศึกษา ตลอดจนการดำเนินกิจกรรมร่วมกันระหว่างสองสถาบันให้มีความเข้มแข็ง ตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2565 ณ Graduate School of Bioagricultural Sciences (GSBS), Nagoya University (NU) ประเทศญี่ปุ่น
แกลลอรี่