ศูนย์วิจัยวิทย์ฯ สิ่งแวดล้อม คณะวิทย์ มช. ร่วมกับ KOSAE สาธารณรัฐเกาหลี จัดพิธีลงนาม MOU และการสัมมนาแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อการจัดการคุณภาพอากาศและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

6 กรกฎาคม 2566

คณะวิทยาศาสตร์

         ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ Korean Society for Atmospheric Environment (KOSAE) สาธารณรัฐเกาหลี จัดการสัมมนาวิชาการ และพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างทั้ง 2 สถาบัน โดยได้รับเกียรติจาก Prof.Dr.Jo Chun Kim, President of Korean Society for Atmospheric Environment และรองศาสตราจารย์ ดร.วินิตา บุณโยดม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร KOSAE และคณะผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม อาคาร 30 ปี คณะวิทยาศาสตร์

การสัมมนาวิชาการ และพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้ จัดขึ้นเป็นครั้งแรก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางด้านวิชาการ เกี่ยวกับการจัดการด้านคุณภาพอากาศในท้องถิ่น และการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมร่วมกัน ของทั้ง 2 สถาบัน ตลอดจนเป็นการวางรากฐาน เพื่อต่อยอดความร่วมมือที่เข้มแข็งต่อไปในอนาคต โดยมีผู้บริหาร บุคลากร และนักวิจัยจาก KOSAE, ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และคณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมเป็นสักขีพยาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ การแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อการจัดการคุณภาพอากาศและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ


แกลลอรี่