กิจกรรมเสวนาในหัวข้อ “เทคโนโลยีและนวัตกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์” ภายใต้โครงการ พัฒนาศักยภาพและขยายเครือข่ายบริการวิชาการ"

21 พฤศจิกายน 2566

วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2023 ทางวิทยาลัยฯ ได้จัดกิจกรรมเสวนาในหัวข้อ “เทคโนโลยีและนวัตกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์” ภายใต้โครงการ พัฒนาศักยภาพและขยายเครือข่ายบริการวิชาการ และ/หรือ ผู้ประกอบการท้องถิ่น เพื่อพูดคุยและรับฟังโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบอาหารทะเล รวมถึงผักและผลไม้ท้องถิ่นในจังหวัดสมุทรสาคร โดยนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยให้เกิดมูลค่าเพิ่ม สามารถเก็บรักษาได้นานขึ้น สินค้าได้มาตรฐาน เพิ่มช่องทางการส่งออกไปทั้งในและนอกประเทศ นอกจากนี้ยังมีการหารือแนวทางสำหรับจัดกิจกรรมการเสริมสร้างความรู้ให้แก่ชุมชน เกษตรกร และภาคอุตสาหกรรม ในภายภาคหน้า เพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการของหน่วยงานภาครัฐ ชุมชน เกษตรกร และภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร โดยกิจกรรมได้รับความร่วมมือจาก เทศบาลตำบลท่าจีน เทศบาลตำบลหลักห้า เทศบาลตำบลสวนหลวง เทศบาลตำบลบ้านแพ้ว ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสมุทรสาคร และสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร
แกลลอรี่