รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรไทยและหลักสูตรนานาชาติ แขนงชาติพันธุ์สัมพันธ์ และการพัฒนา

8 กุมภาพันธ์ 2562

คณะสังคมศาสตร์

สาขาสังคมศาสตร์ แขนงชาติพันธุ์สัมพันธ์  และการพัฒนา คณะสังคมศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 

นักศึกษาที่สนใจสามารถสมัครเรียนพร้อมสมัครรับทุนการศึกษาดังกล่าว และเมื่อนักศึกษาได้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ทุนอุดหนุนการศึกษาก็จะได้รับการพิจารณาด้วย
รายละเอียดเพิ่มเติม...https://www.grad.cmu.ac.th/main.php…

แกลลอรี่