บุคลากร อก.มช. ได้รับการจดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ เรื่อง ระบบแจ้งเตือนอุณหภูมิและความชื้นห้องศูนย์ข้อมูลกลาง (Data Center) คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วยเทคโนโลยี Internet Of Things (IoT)

23 พฤษภาคม 2567

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ บุคลากรหน่วยสารสนเทศและโสตทัศนศึกษา งานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกอบด้วย นายธีรายุทธ ทองสุข นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ, นายวรกร สุพร นักจัดการงานทั่วไป, นายพีรวิชญ์ ไพสิฐสวรรค์ นักจัดการงานทั่วไป, นายชัชนก โพธารินทร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และนางสาวปริยฉัตร สุกันทา
.
ที่ได้รับการจดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ ประเภทงาน วรรณกรรม ลักษณะงาน โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เลขที่ 434928 เรื่อง ระบบแจ้งเตือนอุณหภูมิและความชื้นห้องศูนย์ข้อมูลกลาง (Data Center) คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วยเทคโนโลยี Internet Of Things (IoT) เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2566
แกลลอรี่