คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับศาสตราจารย์ Shoji Tsushida และ นักศึกษาระดับปริญญาเอก จาก Kansai University

23 สิงหาคม 2565

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ศ.ดร.ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี คณบดี พร้อมด้วย ผศ.ดร.ฐิตยา สารฤทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ผศ.ดร.แผ่นดิน อุนจะนำ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ และอ.เวณิกา ตันพิพัฒน์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับศาสตราจารย์ Shoji Tsushida และคุณชญานี วงศ์สุริยนันท์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก จาก Kansai University ในโอกาสที่ได้แลกเปลี่ยนนำเสนอหัวข้อวิจัยและหารือแนวทางการพัฒนาความร่วมมือเกี่ยวกับงานวิจัยระหว่าง Kasai University ในอนาคต เมื่อวันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
แกลลอรี่