ให้การต้อนรับหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)

26 พฤษภาคม 2565

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ ร่วมกับคณะอุตสาหกรรมเกษตร นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจินดา ศรีวัฒนะ คณบดี, รองศาสตราจารย์ ดร.พิชญา พูลลาภ รองคณบดีฝ่ายวิจัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร ใบผ่อง หัวหน้าศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร และรองศาสตราจารย์ ดร.รัตนา ม่วงรัตน์ อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมอาหาร ได้ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก บพข. รองศาสตราจารย์ ดร.สิรี ชัยเสรี ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ รองผู้อำนวยการ และรองศาสตราจารย์ ดร.ชาลีดา บรมพิชัยชาติกุล รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะฯ เนื่องในโอกาสเดินทางมาเยือนและติดตามโครงการการเพิ่มศักยภาพโรงงานต้นแบบในระดับขยายกำลังการผลิตเพื่อการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการยกระดับอุตสาหกรรม และโครงการการเพิ่มคุณภาพและมูลค่าให้กับสารสกัดสำคัญในวัตถุดิบทางการเกษตร ของคณะอุตสาหกรรมเกษตร พร้อมทั้งได้เยี่ยมชมศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ (FIN) และอาคารชุดพัฒนาต้นแบบบรรจุภัณฑ์พลาสติกเชิงนิเวศ (AICEP) ของคณะฯ
แกลลอรี่