รับสมัครนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง (หลักสูตรพหุวิทยาการ)

4 กุมภาพันธ์ 2562

คณะสังคมศาสตร์

เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทาง 

Web Site : www.gad.cmu.ac.th

รับสมัคร  รอบที่ 1 ธันวาคม - กุมภาพันธ์ และรอบที่ 2 เมษายน - มิถุนายน ของทุกปี

แกลลอรี่