การรับสมัครบุคคลเข้ารับการพิจารณาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์

12 ตุลาคม 2564

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

การรับสมัครบุคคลเข้ารับการพิจารณาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  https://hr.oop.cmu.ac.th/data/news/news-1055