Lanna Rice Research Center ศูนย์วิจัยข้าวล้านนา ภายใต้โครงการ Mae Hia Smart BCG Model

11 เมษายน 2567

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Lanna Rice Research Center ศูนย์วิจัยข้าวล้านนา ภายใต้โครงการ Mae Hia Smart BCG Model 

ข้าวพันธุ์พื้นเมืองเป็นฐานชีวภาพที่สำคัญที่มีอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ เพื่อให้เกิดรายได้สู่เกษตรกรและชุมชน รวมไปถึงการเพิ่มมูลค่าจากข้าวและสิ่งเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตข้าวเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อให้ครบวงจรหมุนเวียนการใช้ประโยชน์ผ่านการใช้ข้าวคุณภาพพิเศษ

ศูนย์วิจัยข้าวล้านนา เป็นแหล่งสะสมองค์ความรู้และนวัตกรรมที่เป็นการทำงานร่วมกันระหว่าง นักวิจัยหลากหลายสาขา ทั้งภาครัฐและเอกชนตั้งแต่ระดับต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำ ตั้งแต่การปลูก เก็บเกี่ยว ไปจนถึงการนำไปใช้ประโยชน์ ในรูปแบบต่างๆในระดับอุตสาหกรรม ถ่ายทอดให้กับเกษตรกร ผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจนำไปต่อยอดต่อไป

ข้อมูลโดย : https://www.youtube.com/watch?v=MxTRePWBvOY&t=24s
แกลลอรี่