พิธีเปิดหน่วยทดสอบการยอมรับของผู้บริโภค (Senior Consumer Testing Unit: SCTU)

16 ตุลาคม 2563

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

คณะแพทยศาสตร์ โดยศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ร่วมมือกับ คณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดพิธีเปิดหน่วยทดสอบการยอมรับของผู้บริโภค (Senior Consumer Testing Unit: SCTU) ให้บริการทดสอบอาหาร หรือชิมอาหารเพื่อช่วยให้ทราบความพึงพอใจ และความต้องการของผู้บริโภค โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุต่อนวัตกรรมอาหาร ซึ่งผลของการทดสอบจะเป็นช่วยในการตัดสินใจที่จะนำนวัตกรรมอาหารนั้นไปถึงผู้บริโภคสูงอายุด้วยเชิงอุตสาหกรรมหรือในเชิงพาณิชย์ในอนาคต และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิด ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ กล่าวต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจินดา ศรีวัฒนะ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้ประกอบการ นักวิจัย และสื่อมวลชน ร่วมพิธีเปิด ณ ศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2563 
แกลลอรี่