อาจารย์พยาบาล มช. ร่วมเสวนาและนำเสนอ Best Practice ในการประชุมมหกรรมวิชาการฟ้าใส สถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ 2567

23 กุมภาพันธ์ 2567

คณะพยาบาลศาสตร์


คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วณิชา พึ่งชมภู ในฐานะผู้แทนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมนำเสนอผลงานเรื่อง การดำเนินงานสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ดีเด่น (Best Practice) ในการประชุมมหกรรมวิชาการฟ้าใส สถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ ประจำปี 2567 และในโอกาสนี้ได้รับเชิญเข้าร่วมการเสวนา เรื่อง เส้นทางสู่ความสำเร็จ (Roadmap to success) ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยลด ละ เลิกบุหรี่ ให้กับเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ เครือข่ายวิชาชีพแพทย์ในการควบคุมการบริโภคยาสูบ สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ เครือข่ายสถานศึกษาและสถาบันอุดมศึกษา โดยมีผู้ร่วมการประชุมรวมกว่า 600 คนทั่วประเทศ ณ อาคารแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 19 - 20 กุมภาพันธ์ 2567
.
ภายในงานดังกล่าว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ดีเด่นประจำปี 2567 จากแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยณรงค์ เหลืองวิลัย ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นผู้แทนรับมอบรางวัลจาก นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข สำหรับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีความมุ่งมั่นในการสร้างความเข้าใจ ความร่วมมือกับนักศึกษา บุคลากร ตลอดจนเครือข่ายทุกภาคส่วนในการลด ละ เลิกการสูบบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า เพื่อให้เป็นมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพ (Healthy University) ของทุกคน

แกลลอรี่