สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยระดับสูง เรื่อง “แนวทางการบริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในช่วงปี พ.ศ. 2565 – 2569”

30 กรกฎาคม 2565

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดสัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยระดับสูง เรื่อง “แนวทางการบริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในช่วงปี พ.ศ. 2565 – 2569” ในวันที่ 29 – 31 กรกฎาคม 2565 ณ สิบแสน รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย อดีตรองนายกรัฐมนตรีและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวง ต่างประเทศ และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ บรรยายพิเศษ เรื่องการบริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว ศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เล่าสู่กันฟัง : ประสบการณ์ในการบริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในช่วง 8 ปีที่ผ่านมา ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวเปิดสัมมนาฯ โดยมีคณะผู้บริหารระดับสูง และผู้บริหารส่วนงานของมหาวิทยาลัยร่วมสัมมนา เพื่อให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยระดับสูงร่วมกันกำหนดทิศทางและแนวทางของการบริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวาระการบริหารงาน ในช่วงปี พ.ศ. 2565 – 2569 และผู้บริหารส่วนงานด้านสนับสนุนการดำเนินงาน ได้มีความเข้าใจแนวทางการบริหารงาน ในช่วงปี พ.ศ. 2565 – 2569 ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน.
แกลลอรี่