3 นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มช. ได้รับทุนโครงการทุนสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย TGIST

28 กรกฎาคม 2565

คณะวิทยาศาสตร์

3 นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มช. ได้รับทุนโครงการทุนสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย (Thailand Graduate Institute of Science and Technology) TGIST ปีการศึกษา 2565 โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
.

1. นางสาวมนัญชญา ใจดีกาศ นักศึกษาระดับปริญญาเอก ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มี ผศ.ดร.อดิศักดิ์ ไสยสุข เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา และ ดร.ชลิตา รัตนเทวะเนตร เป็นนักวิจัยพี่เลี้ยง

หัวข้อวิจัย : การบำบัดน้ำเสียที่ปนเปื้อนด้วยสีย้อมอย่างยั่งยืนด้วยอนุภาคแม่เหล็กนาโนคาร์บอนที่สามารถฟื้นฟูสภาพโดยออกซิเดชันเสมือนเฟนตัน (Sustainable dye-contaminated wastewater treatment with reusable magnetic nanosphere carbon via regeneration by Fenton-like oxidation)

2. นางสาววิชุดา ชูดอกพุฒ นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ มี ผศ.ดร.ชัยสิทธิ์ บรรจงประเสริฐ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา และนางปนัดดา เช็พเพิร์ด เป็นนักวิจัยพี่เลี้ยง

หัวข้อวิจัย : พฤติกรรมการกัดกร่อนและการสึกหรอของโลหะผสมอะลูมิเนียม-นิกเกิล-เซอร์โคเนียม-สแกนเดียมที่ผ่านการอัดมุมช่องเท่ากันที่อุณหภูมิสูง

3. นายสุภัชกรณ์ พงศ์ธีระศิริกูล นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ มี ผศ.ดร.ชัยสิทธิ์ บรรจงประเสริฐ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา และนายอัศสฎาวุฒิ ปาทาคำ เป็นนักวิจัยพี่เลี้ยง

หัวข้อวิจัย : กลไกการสึกหรอของรางรถไฟก่อนและหลังการซ่อมเพื่อทำนายแนวโน้มอายุการใช้งาน
ประกาศ ณ 18 กรกฎาคม 25651

อ่านประกาศ แกลลอรี่