มช. อันดับที่ 280 ของโลก ในด้านชื่อเสียงทางวิชาการ จากการจัดอันดับของ QS World University Rankings 2021

11 มิถุนายน 2563

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก QS World University Rankings 2021 ได้ประกาศผลการจัดอันดับออกมาเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2563 ปรากฏผลสำคัญ ดังนี้


5 อันดับแรกของโลก : 1 Massachusetts Institute of Technology (MIT), 2 Stanford University, 3 Harvard University, 4 California Institute of Technology (Caltech), 5 University of Oxford ซึ่งการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกของ QS World University Rankings ประจำปี 2021 มีสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการจัดอันดับ 1,002 แห่งจากทั่วโลก


ในส่วนผลการจัดอันดับสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทย ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อันดับ 208 , มหาวิทยาลัยมหิดล อันดับ 252, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อันดับ 561-570, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อันดับ 601-650 และ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อันดับ 801-1000


โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับการจัดอันดับ 601-650 ของโลก อยู่ในอันดับที่ 169 ของมหาวิทยาลัยระดับเอเชีย และอันดับ 4 มหาวิทยาลัยในประเทศไทย และในด้านความมีชื่อเสียงชื่อเสียงด้านวิชาการ (Academic Reputation) มช. อยู่อันดับที่ 280 ของโลกทั้งนี้ การจัดอันดับ QS World University Ranking 2021 พิจารณาจากตัวชี้วัด 6 ด้าน ซึ่งมีค่าน้ำหนักที่แตกต่างกันออกไป ประกอบด้วย Academic reputation : ความมีชื่อเสียงด้านวิชาการ (40%) Employer Reputation : การเป็นที่ยอมรับจากนายจ้าง (10%) Faculty Student : สัดส่วนของอาจารย์ต่อนักศึกษา (20%) Citations per Faculty : ผลงานวิชาการต่ออาจารย์ (20%) International Faculty : สัดส่วนของอาจารย์ชาวต่างชาติ (5%) และ International Student : สัดส่วนของนักศึกษาชาวต่างชาติ (5%)
ตารางแสดงผลคะแนนในแต่ละตัวชี้วัด ตั้งแต่ปี 2016-2021

แกลลอรี่