มช.เปิดตัวหลักสูตร “Skills4Life” มุ่งสร้างบุคลากรคุณภาพ เติมเต็มสังคม ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย

5 สิงหาคม 2565

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

        มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดตัวหลักสูตร “Skills4Life” อย่างเป็นทางการครั้งแรก หลักสูตรพัฒนาทักษะจำเป็นในชีวิตและการทำงาน โดย CMU Lifelong หรือ วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต ภายใต้พันธกิจด้านการส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้สำหรับคนทุกช่วงวัยและการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG 4) มุ่งพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้พร้อมกับการผันเปลี่ยนของโลกใบนี้ ทั้งเทคโนโลยี เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม โดยขยายขอบเขตวิชาความรู้ที่กว้างขึ้น มีความเหมาะสมแก่การนำไปใช้ไม่เพียงแต่นักเรียน นักศึกษาและบุคคลทั่วไปเท่านั้น แต่ยังนำไปสู่การปรับใช้ในองค์กร และหน่วยงานภายนอกได้อีกด้วย งานเปิดตัวครั้งนี้ จัดขึ้นอย่างสมเกียรติ ณ โรงภาพยนตร์เอสเอฟเอ็กซ์ เมญ่า เชียงใหม่ (SFX Cinema MAYA) โดยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดตัวโครงการ

       ภายในงานผู้เข้าร่วมยังได้รับฟังการบรรยายเพื่อเตรียมพร้อมกับการแข่งขันในตลาดแรงงานกับการบรรยายพิเศษจาก คุณจักรพันธ์ แก้วศรีจันทร์ Managing Director จาก Q Hunter Recruitment ในหัวข้อ “HR Talent Search and Management of Future Skill” ความสำคัญของการปรับรูปแบบการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการเสริมทักษะ Soft skills ควบคู่ไปกับการส่งเสริมทักษะ Hard skills ให้กับคนทำงานในปัจจุบัน พร้อมทั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา ใจผ่อง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต และ รองศาสตราจารย์ ดร.นัทธี สุรีย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมการศึกษา ร่วมเปิดกว้างทางความคิดไปกับหลักสูตร “ฟูมฟักทักษะสำคัญในชีวิตและการทำงาน Skills for Life” อีกด้วย

       โครงการ Skills4Life หลักสูตรฟูมฟักทักษะสำคัญในชีวิตและการทำงาน Skills4Life เพื่อยกระดับทักษะ Soft skills อย่างมีมาตรฐาน โดยผู้เชี่ยวชาญและคณาจารย์ที่มีความรู้และประสบการณ์ตรง ทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมออกแบบหลักสูตรจำนวนกว่า 20 ท่าน จำนวน 16 หลักสูตร ที่แบ่งออกเป็น 4 ด้านหลักได้แก่ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical thinking) การวางแผนและกลยุทธ์ในการทำงาน (Planning and ways of working) การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ (Communication) และ การปรับตัวและการเรียนรู้ (Mental Flexibility) โดยเป็นบทเรียนออนไลน์ที่สามารถเข้าถึงได้จากทุกที่ทุกเวลา นอกจากนี้แพลตฟอร์มการเรียนรู้ Skills4Life ยังมีแบบทดสอบ Soft skills ที่จะประเมินทักษะที่มี เพื่อให้ทราบถึงด้านที่ต้องส่งเสริมหรือด้านที่ต้องพัฒนาปรับปรุง ในช่วงระยะการดำเนินงานเพียง 6 เดือนที่ผ่านมา โครงการ Skills4Life มีความก้าวหน้าและได้รับการตอบรับเป็นอย่างดียิ่ง โดยมีนักศึกษา บัณฑิตจบใหม่และคนวัยทำงานเข้าเรียนรู้บทเรียนออนไลน์ 12,847 คน และผ่านกิจกรรมการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการของโครงการ กว่า 4,944 คน

       ความพิเศษของ Skills4Life คือ หลักสูตร Skills4Life ยึดความต้องการของผู้เรียนเป็นหลัก โดยการจัดหลักสูตรที่คำนึงถึงการนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ ทันสมัย และตอบโจทย์ทักษะที่ผู้จ้างงานต้องการในตลาดแรงงานทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ

  • เรียนผ่านทฤษฎีที่สามารถอธิบายปรากฏการณ์ได้อย่างลึกซึ้ง ในบางพฤติกรรมสามารถอธิบายได้ด้วยหลักของจิตวิทยา โดยความเข้าใจทางทฤษฎีจะสามารถทำให้ผู้เรียนเข้าใจและแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุด
  • เรียนกับผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรง ผู้สอนในหลักสูตรเป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ตรงที่สามารถถ่ายทอดเป็นบทเรียนได้เห็นภาพชัดเจนและเข้าใจง่าย
  • เรียนในบทเรียนที่ทันสมัย เนื้อหาของหลักสูตรมีการอัพเดทเพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้เรียน และความต้องการของผู้จ้างงานอยู่เสมอ
  • เรียนผ่านระบบที่เข้าถึงง่าย เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา ด้วยรูปแบบการเรียนรู้แบบออนไลน์ ทำให้ผู้เรียนสามารถจัดสรรเวลาเรียนของตนเองได้ สามารถเลือกเรียนได้ตามความสนใจ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทันทีหลังจากเรียนจบหลักสูตร


โดยแพลตฟอร์มการเรียนรู้ Skills4Life เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สามารถเรียนได้จากทุกที่ทุกเวลา รวมทั้งมีการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการขององค์กร (Tailor-Made Course) ร่วมด้วย ซึ่งการดำเนินงานของโครงการได้ก่อให้เกิดการพัฒนาทักษะ Soft skills พร้อมระบบสนับสนุนเพื่อพัฒนาทักษะแห่งอนาคตสำหรับคนทุกช่วงวัย ผู้ที่สนใจสามารถเรียนออนไลน์โดยไม่มีค่าใช้จ่าย 16 หลักสูตร อ่านรายละเอียดและเริ่มเรียนได้ที่ www.lifelong.cmu.ac.th/skills4life

         มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นพื้นที่สาธารณะแห่งการศึกษา พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของคนทุกช่วงวัย ร่วมเตรียมความพร้อม ส่งมอบความรู้แก่บุคลากร ด้วยทักษะแห่งอนาคตและการพัฒนาที่ยั่งยืน ก่อกำเนิดเป็นผู้ที่สร้างประโยชน์แก่ประเทศชาติต่อไป

แกลลอรี่