กิจกรรมประชุมเพื่อทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570)

23 มีนาคม 2566

วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล

เมื่อวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566 วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดสมุทรสาคร จัดกิจกรรมประชุมเพื่อทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนแผนฯ จากการมีส่วนร่วมของบุคลากรทั้งองค์กร ให้แผนการดำเนินงานมีความครอบคลุม และก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ณ ห้องประชุม 1-201 อาคารสำนักงานวิทยาลัย วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล
แกลลอรี่