กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานสารบรรณ (KM & Sharing งานสารบรรณ)

1 มิถุนายน 2564

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

เมื่อวันอังคารที่ 1 มิถุนายน 2564 งานบริหารทั่วไป จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานสารบรรณ (KM & Sharing งานสารบรรณ) โดยมี นางสาวปิยะนุช สวัสดี เลขานุการคณะอุตสาหกรรมเกษตร ให้เกียรติกล่าวเปิดกิจกรรมดังกล่าว ณ ห้องประชุม 3 สำนักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร กิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรคณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้ร่วมรับฟัง รวมถึงแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ เพื่อสร้างความเข้าใจระบบงานสารบรรณมากยิ่งขึ้น
แกลลอรี่