ห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์ ให้บริการวารสารอิเล็กทรอนิกส์ e-Journals

1 เมษายน 2563

สำนักหอสมุด

              ห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์ ให้บริการวารสารอิเล็กทรอนิกส์ e-Journals โดยสแกน QR code เพื่อเข้าสู่เอกสารฉบับเต็ม 

แกลลอรี่