โครงการสนับสนุนเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการ

1 กรกฎาคม 2564

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดอบรมหัวข้อ "ข้อบกพร่องของผลงานวิชาการสายอุตสาหกรรมเกษตร" ในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00-15.30 น. ผ่านระบบ zoom meeting โดยมี รศ.ดร.ภาณุวัฒน์ สรรพกุล อาจารย์จากคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มาเป็นวิทยากร ซึ่งมีผู้บริหารและบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมทาง zoom meeting
แกลลอรี่