กิจกรรมป่าหลังบ้าน Arch CMU Trail

28 พฤศจิกายน 2565

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมโครงการป่าหลังบ้าน Arch CMU Trail เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ที่เข้าร่วมโครงการมีสมรรถภาพร่างกายแข็งแรง มีสุขภาพดี พร้อมทั้งได้ชมธรรมชาติป่าไม้บริเวณเส้นทางในกิจกรรม และยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในองค์กร โดยมีอาจารย์วรงค์ วงค์ลังกา อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นผู้นำเดินในเส้นทางจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ไปยังวัดฝายหิน และวัดผาลาด พร้อมบรรยายเรื่องดอยสุเทพ กับระบบนิเวศของเมืองเชียงใหม่ เมื่อวันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 – 16.30 น.
แกลลอรี่