อาจารย์พยาบาล มช. ได้รับเลือกเป็น JBI Scientific Committee Representative for the JBIC Asia Region ประจำปี 2024-2025

18 ธันวาคม 2566

คณะพยาบาลศาสตร์

ศาสตราจารย์ ดร.ภัทราภรณ์ ภทรสกุล ผู้อำนวยการศูนย์ความรู้เชิงประจักษ์ในการดูแลสุขภาพแห่งประเทศไทย : ศูนย์ความเป็นเลิศ JBI (ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ และอาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาลจิตเวช) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับเลือกให้เป็น JBI Scientific Committee Representative for the JBIC Asia Region ประจำปี 2024-2025 จากผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาทั้งหมด 8 คน จาก 26 JBI Centres of Excellence และ Affiliated Groups ใน 17 ประเทศ

แกลลอรี่